กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

โล่เกียรติยศ เนื่องในอากาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

            ดร. ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบโล่เกียรติยศ แด่ รศ.สุนีย์ สหัสโพธิ์ และผศ.พจนีย์ บุญนา เนื่องในอากาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
           โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนุกล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณ เมื่อ 28 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.พระนคร