กิจกรรม

การจัดการศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 

การจัดการศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
📚หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต
📍สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย เปลี่ยนชื่อเป็น สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า
📍สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
📍สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
📍สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็น สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
📚หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
📍สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เปลี่ยนชื่อเป็น สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565
📚หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
📚หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์