กิจกรรม

การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรายตำบล (TSI) วันสุดท้าย

การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรายตำบล (TSI) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 10 ตำบล ได้แก่ ตำบลเหมืองใหม่ ตำบลละหาร ตำบลเจดีย์ ตำบลลาดบัวขาว ตำบลยางน้ำกลัดใต้ ตำบลห้วยทราย ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ ตำบลชะอำและตำบลเกาะเกร็ด
ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินงาน โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานกรรมการการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประกอบด้วย อาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์นพพร สกุลยืนยงสุข รองคณบดีฝ่ายวางแผน อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และนางสาวรติมากานต์ ห้วยหงษ์ทอง ผู้ช่วยคณบดี
วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ตรวจติดตาม ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีอาจารย์บุษยมาลี ถนนทิพย์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ ผลการประเมินและการติดตามบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้