กิจกรรม

การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรายตำบล (TSI) วันที่ 1 และ 2

การตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรายตำบล (TSI) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

          คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 10 ตำบล ได้แก่ ตำบลเหมืองใหม่ ตำบลละหาร ตำบลเจดีย์ ตำบลลาดบัวขาว ตำบลยางน้ำกลัดใต้ ตำบลห้วยทราย ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ ตำบลชะอำและตำบลเกาะเกร็ด

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้ดำเนินการติดตามการดำเนินงาน โดย อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจติดตาม ประกอบด้วย อาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์นพพร สกุลยืนยงสุข รองคณบดีฝ่ายวางแผน อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และนางสาวรติมากานต์ ห้วยหงษ์ทอง ผู้ช่วยคณบดี ทำการตรวจติดตามระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2564 จำนวน 4 ตำบล ได้แก่

  • ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัน ชมโฉม หัวหน้าโครงการและผู้รายงาน
  • ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยอาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ หัวหน้าโครงการและผู้รายงาน
  • ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล หัวหน้าโครงการและผู้รายงาน
  • ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยผู้ศาสตราจารย์ ดร.ธนภพ โสตรโยม ผู้ดำเนินการและผู้รายงาน
    ทั้งนี้ ผลการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานรายตำบล (TSI) ในแต่ละตำบลผ่านการประเมินและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้