กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ …จัดอบรมการทำอาหารและการจัดดอกไม้แก่ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ก่อนไปดำรงตำแหน่งต่างประเทศ ประจำปี 2565

คหกรรมศาสตร์ …จัดอบรมการทำอาหารและการจัดดอกไม้แก่ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ก่อนไปดำรงตำแหน่งต่างประเทศ ประจำปี 2565

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยงานบริการวิชาการแก่สังคม ฝ่ายบริหาร จัดอบรมการทำอาหารและการจัดดอกให้แก่คู่สมรสผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ก่อนไปดำรงตำแหน่งในประเทศอังกฤษ มาเลเซีย เวียดนาม สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมแก่คู่สมรสผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร ก่อนไปปฏิบัติหน้าที่จริง วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564 ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ หลักสูตรการทำอาหารไทยและขนมไทย ได้แก่ ข้าวเหนียวมูน บัวลอยสามสีมะพร้าวอ่อน แกงเขียวหวานสอดไส้ไข่เค็ม และหมูสะเต๊ะ โดยอาจารย์วรลักษณ์ ป้อมน้อย และอาจารย์ สุธิดา กิจจาวรเสถียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นวิทยากร และหลักสูตรการจัดดอกไม้และผลไม้ ได้แก่ การจัดช่อดอกไม้ ดอกไม้บนโต๊ะรับประทานอาหาร และกระเช้าผลไม้ โดยรศ.อภิรัติ โสฬศ และอาจารย์อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร