กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร

คหกรรมศาสตร์…ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร
               อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์อนุสรณ์ ใจทน หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม และนักศึกษาสโมสรนักศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาส เพื่ออุทิศให้อดีตเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร พระสงฆ์ในวัด บิดามารดา บรรพบุรุษ บุพการีชน และผู้มีอุปการคุณต่อวัด ที่ล่วงลับไปแล้ว
               ในการนี้วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จำนวน 25 ทุน ทั้งนี้สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ดำเนินการจัดตกแต่งดอกไม้และสถานที่ ในงานพิธี เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ เทวราชธรรมศาลาวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร