กิจกรรม

กราบสรีระสังขาร สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนึกในคุณูปการของพระมหารัชมังคลาจารย์ หลวงพ่อวัดปากน้ำ

             คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร สำนึกในคุณูปการของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ประธานมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ ในความเมตตามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า 30 ปี

ในการนี้ อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผศ.เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร และดร.ปรัศนีย์ ทับใบแย้ม หัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาทุนมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ เข้ากราบสรีระสังขาร สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ (ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร