กิจกรรม

การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS รอบที่ 1 Portfolio

การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS รอบที่ 1 Portfolio

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี ประเภท TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์ มียอดผู้สมัครเข้าศึกษา 145 คน ใน 5 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร (TG) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โดยมีคณะกรรมการประจำสาขาเป็นผู้สอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565