กิจกรรม

พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบ New Normal

พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบ New Normal

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการพิธี“ไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2564” ในรูปแบบ New Normal เว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ Covid-19 โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณวรรณา มณีนุตร์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช ผู้บริหาร คณาจารย์ สโมสรนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมพิธี เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีดีงาม ประกอบด้วย พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ และพิธีรับทุนการศึกษาพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร