กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565

                    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีกับ นายสิรวิชญ์ ขุนสุระ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มารยาทเรียบร้อย มีจิตอาสา เป็นนักศึกษากิจกรรมช่วยเหลืองานคณะและมหาวิทยาลัย รับโล่รางวัลจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ 8 มกราคม 2565