ข่าวประกาศ

วิพากษ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตระยะที่ 2 ภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพครูคุรุสภา

วิพากษ์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตระยะที่ 2 ภายใต้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพครูคุรุสภา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดกิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรระยะที่ 2 ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพครู โดยได้รับเกียรติจาก คุณอรนุช หงวนไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิต สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
โดยมีคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมรับฟังการวิพากษ์หลักสูตรรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565