กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์….จัดตกแต่งเวทีที่ประทับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2565 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตกแต่งเวทีที่ประทับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างสมพระเกียรติ ใช้การจัดดอกไม้แบบผสมผสานศิลปะและเอกลักษณ์แบบไทย โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานดำเนินงาน และ มอบหมาย อ.สุกัญญา จันทกุล หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ อ.อนุสรณ์ ใจทน และดร.สุชีรา ผ่องใส ออกแบบการจัดดอกไม้ ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงาน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี