กิจกรรม

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภาคณาจารย์

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภาคณาจารย์
หน่วยเลือกตั้งที่ 3 ศูนย์โชติเวช ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและกรรมการสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมใช้สิทธิ เมื่อ 9 มีนาคม 2565 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 3 ศูนย์โชติเวช