กิจกรรม

การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 วุฒิปวช., ปวส. และ TCAS 4 (วุฒิ ม.6 )

การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 วุฒิปวช., ปวส. และ TCAS 4 (วุฒิ ม.6 )

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มทร.พระนคร โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 วุฒิปวช., ปวส. และ TCAS 4 (วุฒิ ม.6) ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์ใน 3 หลักสูตร 4 สาขาวิชา ได้แก่
📚หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
– สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า
– สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
📚หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี
– สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
📚หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี(เทียบโอน)
– สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
โดยมีคณะกรรมการประจำสาขาเป็นผู้สอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565