กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร วันที่ 3

คหกรรมศาสตร์…รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร วันที่ 3

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มทร.พระนคร รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี และ ต่อเนื่อง) จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 เพื่อนำผลจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับหลักสูตร ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับคณะต่อไป
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีเข้ารับการตรวจประเมินฯ ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 2 หลักสูตร 2 สาขาวิชา ได้แก่
          📚 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย รับการตรวจประเมินจาก รศ.บุษรา สร้อยระย้า (ประธานกรรมการ) ดร.ศรันยา เผือกผ่อง (กรรมการ) และดร.จรัสพิมพ์ วังเย็น (กรรมการและเลขานุการ)
          📚 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รับการตรวจประเมินจาก ผศ.แก้วตา ขาวเหลือง (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.พิสุทธิ หนักแน่น (กรรมการ) และ ผศ.ศันสนีย์ ทิมทอง (กรรมการและเลขานุการ)