กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…จัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…จัดสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
             คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการอาจารย์ประจำหลักสูตร ในการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์