กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร (โชติเวช) ได้มอบหมายให้งานพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา
นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและอาจารย์วรลักษณ์ ป้อมน้อย หัวหน้างานพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา เจ้าหน้าที่การเงิน สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ และผู้ปกครอง โดยดำเนินการจำหน่ายเครื่องหมายนักศึกษาเสื้อตราคณะ และชุดปฏิบัติการครัว (ชุดเชฟ) ให้แก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565เพื่อให้สวมใส่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครโดยมีมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019จัดให้มี จุดวัดอุณหภูมิ ซุ้มอุโมงค์ฆ่าเชื้อ
ทั้งนี้ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ นำโดย อาจารย์ ดร.ปรัศนีย์ ทับใบแย้ม หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการและคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ดำเนินการวัดเสื้อกาวน์ และจำหน่ายชุดมีดให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาอาหารและโภชนาการด้วย

ที่มา: งานพัฒนาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา