กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) “คหกรรมศาสตร์ น้อมนำบุญ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา” ครั้งที่ 1

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) “คหกรรมศาสตร์ น้อมนำบุญ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา” ครั้งที่ 1

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “คหกรรมศาสตร์ น้อมนำบุญ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา” ครั้งที่ 1 ถวายเครื่องไทยธรรม สังฆทาน และปัจจัย จำนวน 4,600 บาท (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน) เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ บุคลากรสำนักงานคณบดี บุคลากรฝ่ายบริหาร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ วัดราชาธิวาสวิหาร ราชวรวิหาร