กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศทางด้านคหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สู่ความเป็นเลิศทางด้านคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายบริหาร จัดโครงการการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางด้านคหกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ และส่งเสริมองค์ความรู้ตามแหล่งเรียนรู้ด้านคหกรรมศาสตร์
และศิลปวัฒนธรรมแก่บุคลากรคณเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โครงการระยะที่ 2 ศึกษาดูงาน หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ชุมชนบ้านซากแง้ว (การเพ็นท์หน้ากากงิ้วและการทำดอกโบตั๋น สำหรับไหว้เจ้าแม่ทับทิม ณ ชุมชนโบราณ) ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์เครื่องจักสานใหญ่ที่สุดในโลก การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร (บ้านตม) เรือนพิพิธภัณฑ์ทอมือคุณยายหง่วน-คุณยายไอ๊ บ้านมาบหม้อ และโรงงานผลิตอัญมณี Gems Gallery ระหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดชลบุรี