กิจกรรม

โครงการคหกรรมศาสตร์สืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 เนื่องในวันเข้าพรรษา

โครงการคหกรรมศาสตร์สืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 เนื่องในวันเข้าพรรษา

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มทร.พระนคร จัดโครงการคหกรรมศาสตร์สืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ และร่วมถวายปัจจัยเป็นเงินจำนวน 15,740 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ในการนี้งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า สาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ร่วมจัดตกแต่งต้นเทียน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ พระอุโบสถ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร