กิจกรรม

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางด้านคหกรรมศาสตร์

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางด้านคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยฝ่ายบริหาร จัดโครงการ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์สู่ความเป็นเลิศทางด้านคหกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ และส่งเสริมองค์ความรู้ตามแหล่งเรียนรู้ด้านคหกรรมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมแก่บุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การจัดโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์” ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ระยะที่ 2 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยบูรพา ชุมชนบ้านซากแง้ว การผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มผ้าทอบ้านปึก ผลิตภัณฑ์หัตกรรมท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชนจักสาน ระหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2565 ณ จังหวัดชลบุรี