กิจกรรม

กิจกรรมคหกรรมศาสตร์ น้อมนำบุญ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา งานศิลปวัฒนธรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดกิจกรรมคหกรรมศาสตร์ น้อมนำบุญ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมคหกรรมศาสตร์ น้อมนำบุญ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ถวายเครื่องไทยธรรม สังฆทาน และปัจจัย เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร ราชวรวิหาร