กิจกรรมข่าวประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)