กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร กลุ่มบริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร กลุ่มบริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมด้วยอาจารย์นิอร ดาวเจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ให้การต้อนรับ คุณนาริฏฐา พยัคฆพันธุ์ ผู้จัดการแผนกบุคคล ธุรกิจอาหาร กลุ่มบริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจอาหาร เข้าพบเพื่อหารือในการทำความร่วมมือทางวิชาการด้านการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา และ ความร่วมมือด้านการรับบัณฑิตเข้าทำงาน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์