กิจกรรม

ชุมนุม ต้นเครื่อง จัดกิจกรรมสัมมนา “ไทยไหนคือไทยแท้”

ชุมนุม ต้นเครื่อง จัดกิจกรรมสัมมนา “ไทยไหนคือไทยแท้”
         ชุมนุม ต้นเครื่อง ภายใต้การดูแลงานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดกิจกรรมสัมมนา“ไทยไหนคือไทยแท้” และสาธิตการจัดตกแต่งอาหารไทยสู่สากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการควบคู่กับวิชาชีพบูรณาการความรู้ด้านอาหารไทย ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาและประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา ได้รับเกียรติจากอารจารย์ณัฐวุฒิ พรหมจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในการนี้ อาจารย์ ดร.ปรัศนีย์ ทับใบแย้ม หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ประธานเปิดกิจกรรมชุมนุม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์สุธิดา กิจจาวรเสถียร อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์