กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์….จัดตกแต่งเวทีพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 พิธีมอบปริญญาบัตร

คหกรรมศาสตร์….จัดตกแต่งเวทีพิธีมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 พิธีมอบปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งเวทีพิธีมอบปริญญาบัตร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานดำเนินงาน และมอบหมายให้อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล ที่ปรึกษาคณบดี (ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการ แผนกจัดและตกแต่งดอกไม้ในหอประชุมราชมงคล) กำกับการวางแนวคิด การออกแบบ การใช้วัสดุองค์ประกอบการตกแต่ง ตลอดจนกำกับการตกแต่งเวที ร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ โดยมีอาจารย์สุกัญญา จันทกุล หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ (ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ แผนกจัดและตกแต่งดอกไม้ในหอประชุมราชมงคล) ดูแลควบคุมการปฏิบัติงาน และได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ร่วมดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล ให้ข้อมูลแนวคิดการจัดทำครั้งนี้ว่า “ศศธรวิศาลศิลป์” ศศธร …กระต่ายในดวงจันทร์ วิศาล …กว้างขวาง รุ่งเรืองแผ่ไป ศิลป์…ศาสตร์และศิลป์สรรพวิชา “เสมือนบัณฑิตราชมงคลที่มีภูมิรู้ ภูมิคิด ภูมิปัญญา ปราชญ์เปรื่อง รุ่งเรือง แผ่ไปในแผ่นดิน ด้วยศาสตร์และศิลป์สรรพวิชา” โดยบริเวณเวทีล่างออกแบบโดยใช้การจัดดอกไม้ผสมผสานผลไม้สด เป็นจุดเด่นในการนำเสนอ โดยมีอ.อนุสรณ์ ใจทน กำกับดูแล และบริเวณเวทีบน ออกแบบด้วยการตกแต่งจากงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ จากกระดาษ และวัสดุธรรมชาติ เช่น ผลไม้ประดิษฐ์จากกระดาษย่น กระต่ายจากเปลือกข้าวโพดและกระดาษใยตาล ผสมผสานงานร้อยตาข่าย เป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ ออกแบบโดย ดร.สุชีรา ผ่องใส ควบคุมการจัดทำผลงานครั้งนี้โดย คณาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์