กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)… จัดโครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)… จัดโครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช
                งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ จากพันธุกรรมพืช ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรคลองมหาสวัสดิ์ (บ้านศาลาดิน) จ.นครปฐม เพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้ในการศึกษาค้นคว้า วิจัย และรวบรวมข้อมูลพืชสมุนไพร ในการนำมาพัฒนา การแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถอุปโภคหรือบริโภค อีกทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
 • กิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้
 • 1. กิจกรรมที่ 1 ฟังบรรยาย หัวข้อ “การพึ่งพาเกษตรด้วยการยึดหลักเศษฐกิจพอเพียง” โดยนายวง เขียวนิล ปราญ์ชาวบ้าน จ.นนทบุรี เป็นวิทยากร และ ฝึกปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชสู่งานคหกรรมศาสตร์ จำนวน 3 หัวข้อ
 • หัวข้อที่ 1 หัวข้อ “เมี่ยงส้มโอ” โดย อ.ลัดดาวัลย์ กลิ่นมาลัย และอ.วรธร ป้อมเย็น อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นวิทยากร
 • หัวข้อที่ 2 “ช่อกุหลาบใบเตยหอม” โดย ดร.สุชีรา ผ่องใส และอาจารย์กิตติ ยอดอ่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ เป็นวิทยากร
 • หัวข้อที่ 3 “กระเป๋าพฤกษา” โดย ผศ.อัชชา หัทยานานนท์ และดร.เกศทิพย์ กรี่เงิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า เป็นวิทยากร
 • 2. กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงาน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรคลองมหาสวัสดิ์ (บ้านศาลาดิน) จ.นครปฐม
 • 3. กิจกรรมที่ 3 นำเสนอผลงานการบูรณาการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชสู่งานคหกรรมศาสตร์
 • จากทั้ง 5 สาขาวิชา ดังนี้
 • สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า นำเสนอหัวข้อ Natural colorants & the art of coloring from naturally
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ นำเสนอหัวข้อ ไข่เค็ม DIY
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร นำเสนอผลงานหัวข้อ Mango Salsa, Salted Egg Mousse, Mango Panna Cotta
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ นำเสนอหัวข้อ ไฮยาซินธ์ ผักสามหาว
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร นำเสนอหัวข้อ ข้าวเกรียบไข่เค็ม เมื่อ 8 มีนาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร