กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยงานแนะแนวการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพในอนาคตและความต้องการของตลาดแรงงาน กิจกรรมประกอบด้วย การฟังบรรยาย เรื่อง “สิทธิประโยชน์ของการประกันสังคม” โดยนายวิวัฒน์ ศรีพฤทธิ์ จากสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เรื่อง“การเขียน RESUME” พร้อมเทคนิคการสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน โดยคุณอรพินท์ ธีระตระกูลชัย ที่ปรึกษา Training บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด และเรื่อง“การแนะนำและการประชาสัมพันธ์ E-SERVICE และการคืนเงินกองทุนกู้เพื่อการศึกษา(กยศ.)” โดยคุณขนิษฐา สุริยะ หัวหน้างานสวัสดิการและการบริการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มทร.พระนคร พร้อมทั้งนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ร่วมจัดแสดงนิทรรศการสหกิจศึกษา และนิทรรศการรับสมัครงานสำหรับบัณฑิตที่กำลังจะจบการศึกษาจากสถานประกอบการชั้นนำกว่า 10 สถานประกอบการ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์