กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…โชติเวช…จัดกิจกรรม Goodbye Senior 2023

คหกรรมศาสตร์…โชติเวช…จัดกิจกรรม Goodbye Senior 2023

งานสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรม Goodbye Senior เลี้ยงฉลองให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมมุฑิตาจิต จับฉลากชิงของรางวัล มูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท และการประกวด King of Night และ Queen of Night 2023 เพื่อสร้างความประทับใจ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์และคณาจารย์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ Rainbow hall ชั้น 17 โรงแรมใบหยกสกาย