กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ กิจกรรมที่ 1

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยแบ่งการดำเนินโครงการออกเป็น 6 กิจกรรม เพิ่มศักยภาพให้มีความเป็นมืออาชีพ เชี่ยวชาญนวัตกรรมสร้างสรรค์ เป็นที่พึงของสังคมฐานวิถีชีวิตใหม่ ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรทุกกลุ่ม                     ทั้งนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดกิจกรรมที่ 1 แก่บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในทำงานระบบทีม การประสานงาน และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างทีมงานมืออาชีพ” ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ ดร.ธเนตร ตัญญูวงษ์ และดร.จิรานุวัฒน์ คำปลิว คณาจารย์จากคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์