กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) …จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างจัดดอกไม้ ระดับ 1

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) …จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างจัดดอกไม้ ระดับ 1

             ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการรับรองโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างจัดดอกไม้ ระดับ 1 เปิดทดสอบทักษะความรู้ความสามารถด้านการจัดดอกไม้ตามเกณฑ์มาตรฐานแก่นักศึกษา ผู้ผ่านการทดสอบทั้งภาคความรู้และภาคความสามารถจะได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้ารับการทดสอบ จำนวน 36 คน
โดยมีอาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ศิวกร ตลับนาค หัวหน้างานบริการวิชาการแก่สังคม และคุณสรธร ไชยชำนิ ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช 3 โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร เป็นคณะกรรมการทดสอบ (ภาคทฤษฎี) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสริยา ชิโนดม และ คุณพิทักษ์ หังสาจะระ ประธานกรรมการทดสอบ พร้อมด้วย อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล อาจารย์อนุสรณ์ ใจทน อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร อาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต ร่วมเป็นคณะกรรมการ (ภาคปฏิบัติ) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์