กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…ให้การต้อนรับผู้บริหาร บริษัท นาราไทย คูซีน จำกัด

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…ให้การต้อนรับผู้บริหาร บริษัท นาราไทย คูซีน จำกัด

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมด้วย อาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ให้การต้อนรับคุณนัฐพงษ์ บุญมี ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท นาราไทย คูซีน จำกัด ประกอบธุรกิจอาหาร เข้าพบเพื่อหารือในการทำความร่วมมือทางวิชาการด้านการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา และ ความร่วมมือด้านการรับบัณฑิตเข้าทำงาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์