กิจกรรม

ลงนามร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ลงนามร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
                           คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)… จับมือ บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผลักดันศักยภาพด้านวิชาการ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ ผศ.ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ ร่วมลงนามทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณปิยะ โอฬารริกสุภัค ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี ผู้รับมอบอำนาจตัวแทน บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณจิรชยุตน์ วิโรจน์ชีวัน ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล และคุณพลรพี มานะสุนทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างและพัฒนาศักยภาพ ด้านการจัดการธุรกิจ การปฏิบัติสหกิจศึกษา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สนับสนุนทุนการศึกษา และวัตถุดิบในการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร