กิจกรรม

คณาจารย์คหกรรมศาสตร์…ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส หัวข้อ “การใช้และดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องภาชนะภายในบ้าน”

คณาจารย์คหกรรมศาสตร์…ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส หลักสูตรเคหบริบาล “วิชาการดูแลบ้านและซ่อมบำรุง”

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากโรงเรียนพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ ให้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 46 หลักสูตรเคหบริบาล “วิชาการดูแลบ้านและซ่อมบำรุง โดย อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล และอาจารย์อัมพวัน ยันเสน อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ เป็นวิทยากร หัวข้อ “การใช้และดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องภาชนะภายในบ้าน” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ