กิจกรรม

คณาจารย์คหกรรมศาสตร์…ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส หลักสูตรเคหบริบาล “การจัดช่อดอกไม้บูชาพระ”

             คณาจารย์คหกรรมศาสตร์…ถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส หลักสูตรเคหบริบาล “วิชาการจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ”

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากโรงเรียนพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ ให้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 46 หลักสูตรเคหบริบาล “วิชาการจัดดอกไม้เชิงธุรกิจ” โดย อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ เป็นวิทยากร หัวข้อ “การจัดช่อดอกไม้บูชาพระ” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ โรงเรียนพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ