กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ เข้ารับพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
                นายภานุพงศ์ ใยยอง นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้ารับพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2565 การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2506 ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียน ที่มีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนจนได้ผลการเรียนดี รวมทั้งสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาดี จนนักเรียนได้รับผลการเรียนที่ดีเป็นส่วนรวม การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ต่อไป
                 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐาก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์เกชา ลาวงษา ผู้ช่วยคณบดี ร่วมเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ และให้กำลังใจแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต