กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง รุ่นที่ 22

หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง รุ่นที่ 22
                  รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี เข้าร่วมอบรม“หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 22” นางสาวรติมากานต์ ห้วยหงษ์ทอง รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรอุดมศึกษา“หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 22” เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในเรื่องคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารสายสนับสนุน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ซึ่งกำหนดให้ต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ. รับรอง จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ