กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศุภัคษร มาแสวง เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่”ประจำปี 2565

🎉🎊คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศุภัคษร มาแสวง เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่”ประจำปี 2565
📣🎉คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มทร.พระนคร ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศุภัคษร มาแสวง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่” เครือข่ายวิจัยประชาชื่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับดี) ประจำปี 2565 เข้ารับรางวัลในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง “นวัตกรรม ทางวิชาการและการวิจัยสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” จัดโดยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 ณ อาคารคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล จังหวัดปทุมธานี