กิจกรรม

ฝึกอบรมหลักสูตรเบเกอรี “การตกแต่งคัพเค้ก” แก่อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคุนหมิง (Kunming University)

คหกรรมศาสตร์… ฝึกอบรมหลักสูตรเบเกอรี “การตกแต่งคัพเค้ก” แก่อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคุนหมิง (Kunming University)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดฝึกอบรมหลักสูตรเบเกอรีแก่อาจารย์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มทร.พระนคร จัดฝึกอบรมหลักสูตรเบเกอรี “การตกแต่งคัพเค้ก” แก่อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคุนหมิง (Kunming University) สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-9 กรกฎาคม 2566 โดยมี ผศ.ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรและผู้บรรยายภาษาจีน อาจารย์ ดร.ปรัศนีย์ ทับใบแย้ม หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และอาจารย์บุญยนุช ภู่ระหงษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร