กิจกรรม

ฝึกอบรม หลักสูตรการจัดดอกไม้ไทย แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคุนหมิง

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) จัดฝึกอบรม หลักสูตรการจัดดอกไม้ไทย แก่อาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มทร.พระนคร จัดฝึกอบรม หลักสูตรการจัดดอกไม้ไทย “ศิลปะการพับดอกบัว” แก่อาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคุนหมิง (Kunming University) สาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-9 กรกฎาคม 2566 โดยมี ผศ.ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรและผู้บรรยายภาษาจีน อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล ที่ปรึกษาคณบดี อาจารย์อนุสรณ์ ใจทน และอาจารย์อัมพวัน ยันเสน อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร