กิจกรรม

คณจารย์คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) ร่วมวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NOF) 

คณจารย์คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) ร่วมวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NOF)
                    คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยดร.สุชีรา ผ่องใส่ หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ และอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (ปวช.) ได้รับเชิญจาก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมวิพากษ์ การปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NOF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF ) เพื่อปรับปรุงหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 กลุ่มสมรรถะวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มสมรรถนะวิชาชีพเลือก เมื่อวันที่ 25-29 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร