กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 2 รางวัล จากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) ขอแสดงความยินกับ คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 2 รางวัล จากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 (RMUTCON)
           คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับ 2 รางวัล จากงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 (RMUTCON) ภายใต้แนวคิด “9 ราชมงคล เสริมพลัง ผลักดันนวัตกรรมยั่งยืน และขับเคลื่อนวิถีชีวิตยุคต่อไปด้วยต้นแบบ BCG” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมนงนุชเทรดดิชั่นเซ็นเตอร์ ฮอลล์ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประกอบไปด้วยรางวัล
🏅รางวัลดีเด่น Gold award การนำเสนอภาคบรรยายระดับชาติ โดย ดร.สุชีรา ผ่องใส อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ งานวิจัยเรื่อง การออกแบบเครื่องแขวนไทยด้วยเทคนิคเลโก้เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม (Soft Skills) ด้านความคิดสร้างสรรค์
🏅รางวัลระดับดีเด่น Gold award การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม กลุ่มสิ่งประดิษฐ์ด้านศิลปะและการออกแบบ โดยนายมหรรณพ อินทสโร และนางสาวศิริวัลลิ์ ขุมบัวมาศ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ ผลงาน พลาสติกกำพร้า : การสร้างสรรค์เครื่องประดับจากลวดลายกระเบื้องเคลือบสี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุชีรา ผ่องใส
ในการนี้ ผศ.ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์งานวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566