กิจกรรม

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13

คณาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “9 ราชมงคล เสริมพลัง ผลักดันนวัตกรรมยั่งยืน และขับเคลื่อนวิถีชีวิตยุคต่อไปด้วยต้นแบบ BCG”

คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 13 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 5 (RMUTCON) ภายใต้แนวคิด “9 ราชมงคล เสริมพลัง ผลักดันนวัตกรรมยั่งยืน และขับเคลื่อนวิถีชีวิตยุคต่อไปด้วยต้นแบบ BCG” ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมนงนุชเทรดดิชั่นเซนเตอร์ ฮอลล์ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการนี้คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำเสนอผลงานทั้งสิ้น 14 ผลงาน แบ่งเป็นบทความระดับชาติ ภาคบรรยาย 1 บทความ บทความระดับนานาชาติ ภาคโปสเตอร์ 1 บทความ บทความระดับชาติ ภาคโปสเตอร์ 11 บทความ และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล 1 ผลงาน • บทความระดับชาติ ภาคบรรยาย 1 บทความ การออกแบบเครื่องแขวนไทยด้วยเทคนิคเลโก้เพื่อส่งเสริมทักษะทางสังคม (Soft Skills) ด้านความคิดสร้างสรรค์ โดย: ดร.สุชีรา ผ่องใส สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ • บทความระดับนานาชาติ ภาคโปสเตอร์ 1 บทความ Development of Low-Sodium Salted Egg Yolk Processing with Salt and Maltodextrin โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภัคษร มาแสวง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร • บทความระดับชาติ ภาคโปสเตอร์ 11 บทความ 1. การประยุกต์ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นในการผลิตอาหารเพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ของอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภพ โสตรโยม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 2. ผลิตภัณฑ์ไส้อั่วจากพืช โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณนนท์ แดงสังวาลย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริหารอาหาร 3. ลูกชิ้นไก่เสริมเห็ดหูหนูเผือก โดยอาจารย์ เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 4. การศึกษาชนิดของสารเพิ่มความข้นหนืดจากพืชในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชอสปรุงรสอาหาร อเนกประสงค์เพื่อสุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันสนีย์ ทิมทอง สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริหารอาหาร 5. การใช้น้ำตาลหล่อฮังก๊วยในผลิตภัณฑ์ขนมน้ำดอกไม้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้อมจิตต์ สุธีบุตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 6. การพัฒนาแผ่นข้าวไร่ดอกข่ารสต้มยำ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต อุปฐาก สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 7. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์น้ำหวานเข้มข้นจากกระเจี๊ยบแดงที่ใช้ซูคราโลสด้วยสารไคโตซาน โดยอาจารย์ดวงรัตน์ แซ่ตั้ง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 8. การสร้างสรรค์โคมไฟจากแรงบันดาลใจลายไทยด้วยเทคนิค Paper Quiling โดยอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ 9. ศิลปะโฟวิสม์กับแฟชั่นสีคู่ตัดกัน โดย ดร.สุวดี ประดับ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 10. การออกแบบชุดราตรีจากการประยุกต์ลายพิมพ์โดยได้แรงบันดาลใจมาจากราชสำนักโชซอน โดย อาจารย์เกชา ลาวงษา สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า 11. เสื้อแจ็คเก็ตประยุกต์ลวดลายจากศิลปะโรโคโค โดยอาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า • ประเภทผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม พลาสติกกำพร้า : การสร้างสรรค์เครื่องประดับจากลวดลายกระเบื้องเคลือบสี วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร โดยนายมหรรณพ อินทสโร และนางสาวศิริวัลลิ์ ขุมบัวมาศ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สุชีรา ผ่องใส