กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…นำเสนอนวัตกรรมการถ่ายวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยชุดใหม่ “UrbanTech University”

คหกรรมศาสตร์…นำเสนอนวัตกรรมการถ่ายวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยชุดใหม่ “UrbanTech University”

            งานสื่อสารองค์การ กองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดผลิตวีดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยชุดใหม่ ภายใต้แนวคิด “UrbanTech University ราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยแห่งเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบูรณาการ” เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย
ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร นำเสนอนวัตกรรมด้านอาหาร ด้านออกแบบแฟชั่น และด้านงานประดิษฐ์ โดยมี
  • สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า นำเสนอเทคโนโลยีดิจิทัลปริ้น
  • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ นำเสนอการทำสเต๊กหมูสันใน ซอสครีมพะแนงด้วยเทคนิคพ่นไฟ และข้าวเหนียวมะม่วงครีมโฟมกะทิ
  • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ นำเสนอนวัตกรรมงานประดิษฐ์โดยใช้สารเคลือบผิวเพื่อเพิ่มคุณภาพดอกไม้ประดิษฐ์
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร นำเสนอปลาส้มฟักพร้อมบริโภค และกระบวนการบรรจุในถุงรีทอร์ตเพ้าช์
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์