กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)… ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)… ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ ผู้ช่วยคณบดี และผู้บริหารคณะ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท ฟู้ด แฟคเตอร์ จำกัด นำโดยคุณบุญเกียรติ เมธีทัศนีย์ Group Director-Corporate Human Resource คุณนาริฎฐา พยัคฆพันธุ์ HRBP – FFTs Manager และคุณจิราภรณ์ แตงกระโทก HRBP-FFTs กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ร่วมลงนามในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐานด้านธุรกิจด้านอาหาร อันเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของการทำงานและสร้างกลุ่มคนที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์