กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) สืบสานวัฒนธรรม ใส่บาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) สืบสานวัฒนธรรม ใส่บาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม “คหกรรมศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรม ใส่บาตรสร้างบุญ หนุนนำพระพุทธศาสนา” ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รับบิณฑบาต เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในการนี้ ผศ.ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล ที่ปรึกษาคณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม