กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…ให้การต้อนรับผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และคณะ

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…ให้การต้อนรับผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร และคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภพ โสตรโยม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ให้การต้อนรับนายศศิพงษา จันทรสาขา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นายทิวากร เหล่าลือชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นายประสงค์ พยัคฆพันธ์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนพื้นที่ฯ และนายอโศก พลบำรุง รักษาราชการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมฯ เข้าพบเพื่อหารือในการทำความร่วมมือทางวิชาการด้านงานวิจัย และความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การต่อยอดภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมา รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมบัวชมพู อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์