กิจกรรม

เกษียณอายุราชการ ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยนิรันดร์ ประจำปี 2566

คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) …ร่วมงาน เกษียณอายุราชการ ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยนิรันดร์ ประจำปี 2566

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมงาน “ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยนิรันดร์” เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคลากรที่ปฏิบัติราชการครบวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 บุคลากรเกษียณอายุราชการของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ รศ.ดร.จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ อาจารย์สุดจิตรวรรณโชติ และผศ.กฤตพร ชูเส้ง ในการนี้ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ ร่วมจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร