กิจกรรม

“Meet & Greet ยืนหนึ่ง คหกรรมตัวตึง Showcase” สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ เปิดบ้านแนะนำการศึกษา

“Meet & Greet ยืนหนึ่ง คหกรรมตัวตึง Showcase” สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ เปิดบ้านแนะนำการศึกษา

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ จัดงาน “Meet & Greet ยืนหนึ่ง คหกรรมตัวตึง Showcase” ให้กับครูแนะแนว ครูคหกรรมศาสตร์ น้องๆ นักเรียน มัธยมปลาย และ ปวช.ปวส. กิจกรรมประกอบด้วย
-Flower Fashion Show การเดินแฟชั่นโชว์ดอกไม้ ของนักศึกษาปีที่ 4 รายวิชาเทคนิคการจัดดอกไม้ โดย อ.อนุสรณ์ ใจทน
-Meet & Greet สนทนากับศิษย์เก่าผู้มีชื่อเสียง คุณชลัมภ์ ประคองทรัพย์
-Handcraft Showcase โชว์ผลงานโครงงานพิเศษรูปแบบอนุรักษ์และร่วมสมัย รายวิชา โครงงานพิเศษทางคหกรรมศาสตร์ วิชาการแกะสลักผักผลไม้ โดย อ.ศักรินทร์ หงษ์รัตนวรกิจ และวิชาศิลปะงานใบตอง โดย อ.ขจร อิสราสุชีพ
-Handcraft Workshop สร้างสรรค์พวงกุญแจ 3 สไตล์ โดย อ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล อ.กิตติ ยอดอ่อน อ.ศักรินทร์ หงษ์รัตนาวรกิจ และ อ.รุ่งฤทัยรำพึงจิต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 31 คน ประกอบด้วยนักเรียน 24 คน อาจารย์ 7 คน จากสถาบันการศึกษา 8 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนบางบัวทอง โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม โรงเรียนวัดอินทารามโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
ที่มาข่าว : อ.รุ่งฤทัย รำพึงจิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์