กิจกรรม

คณาจารย์คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทง ในงาน“ลอยกระทงสายน้ำแห่งวัฒนธรรม”

คณาจารย์คหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)…ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทง ในงาน“ลอยกระทงสายน้ำแห่งวัฒนธรรม” ประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2566

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ได้รับเชิญจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทง ในงาน“ลอยกระทงสายน้ำแห่งวัฒนธรรม” ประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2566 เพื่อรณรงค์ให้คนไทยตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของประเพณีลอยกระทงและร่วมมือกันอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติตามแบบแผน ซึ่งเป็นต้นแบบประเพณีลอยกระทงอันดีงามของไทย ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) มทร.พระนคร โดย อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล และอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรวิหาร